Hoạt động cộng đồng
Nội dung chính thức và từ cộng đồng cho tất cả trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Rocket League
9 tác phẩm mới tuần này
Team Fortress 2
217 tác phẩm mới tuần này
Horizon Zero Dawn
3 hướng dẫn mới tuần này